Skip links

Klachten Regeling

Wanneer een cursist een klacht heeft over de cursus is één van onderstaande klachtenprocedures van toepassing.

• Als de klacht uiterlijk 7 dagen na afloop van de cursus mondeling of telefonisch aan Runningtherapie VOF (telefoon 024 358 6051 of 06-238 388 01, de heer S. van Woerkom) kenbaar wordt gemaakt, wordt in overleg direct gezocht naar een voor beide partijen bevredigende oplossing. Mocht er geen oplossing gevonden worden waar zowel de cursist als Runningtherapie VOF tevreden mee is, gaat onderstaande procedure van start.

• Wanneer er mondeling /telefonisch geen oplossing kan worden gevonden is de volgende procedure van toepassing; de klacht moet door cursist uiterlijk 7 dagen na afloop van de cursus schriftelijk (via post of email) en zo gedetailleerd mogelijk aan Runningtherapie VOF worden gemeld (Runningtherapie VOF, Kloosterhof 1, 6581 BT in Malden of via info@runningtherapie.nl). Na ontvangst bevestigt Runningtherapie VOF binnen 5 werkdagen de ontvangst.

• Indien mogelijk zal er direct bemiddeling plaatsvinden door Runningtherapie VOF of de klachtenfunctionaris van gezondheidscentrum De Kroonsteen.

• Runningtherapie VOF handelt de klacht uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht af. Indien Runningtherapie VOF meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar de klacht zal Runningtherapie VOF dat binnen 4 weken kenbaar maken en daarbij ook aangeven hoeveel tijd maximaal nodig is om een schriftelijke reactie te geven.

• Runningtherapie VOF handelt klachten op professionele wijze af. In geval van blijvende geschillen zal Runningtherapie VOF een onafhankelijke derde instantie inschakelen (mediation). Eventuele uitspraken van de mediator zijn voor Runningtherapie VOF bindend en zullen zo snel mogelijk uitgevoerd worden.

• Runningtherapie VOF gaat op vertrouwelijke wijze met klachten van cursisten om.

• De klacht en de wijze van afwikkeling ervan wordt geregistreerd door Runningtherapie VOF en voor minstens 3 jaar bewaard.

 

Omgang persoonsgegevens:

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt Runningtherapie VOF bepaalde voorwaarden aan de omgang met persoonsgegevens van deelnemers aan de driedaagse cursus Runningtherapie. Deze interne gedragscode is van toepassing op Runningtherapie VOF en (gast-)docenten. De (gast-) docenten worden hieronder als ‘de medewerker’ benoemd.

• de medewerker draagt zorg voor een zorgvuldige en betrouwbare omgang met en verwerking van persoonsgegevens.

• de medewerker neemt uitsluitend kennis van persoonsgegevens voor zover die voor de uitvoering van zijn/haar taak noodzakelijk zijn.

• de medewerker is niet gerechtigd om zonder overleg of afstemming met Runningtherapie VOF informatie te geven over cursisten, cursistengegevens ter inzage af te geven of afschriften van deelnemersoverzichten aan derden te verstrekken.

• de medewerker draagt er persoonlijk zorg voor dat gegevens niet in onbevoegde handen komen, verloren raken en/of uit onachtzaamheid openbaar worden.

• de medewerker brengt zonder overleg of afstemming met Runningtherapie VOF geen veranderingen aan in cursistengegevens, tenzij het onmiskenbaar foutieve administratieve gegevens betreft. In dat geval vermeldt hij bij de correctie de datum en zijn initialen/code.

• De medewerker heeft een exemplaar van deze interne gedragscode ontvangen en voor akkoord ondertekend.


Versie april 2020.