Skip links

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de vennootschap onder firma Runningtherapie VOF, hierna te noemen: de vennootschap, en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, hierna te noemen: cursus. De bedingen zijn mede gemaakt ten behoeve van de medewerkers die in dienst zijn van de vennootschap en al de overige personen die ten behoeve van en/of in opdracht van de vennootschap werkzaam zijn.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door de vennootschap.
 3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een cursus of verplaatsen van het startmoment van de cursus.
  2. cursist: de opdrachtgever of degene die door de opdrachtgever wordt aangewezen om deel te nemen aan de cursus, training of andere opleiding.
  3. cursus: de training, opleiding of andere vormen van scholing die door de vennootschap worden verzorgd.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de vennootschap en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijving- of aanmeldingsformulier, door de door de vennootschap en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door de vennootschap aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht. De vennootschap is gerechtigd om een opdracht te weigeren, dan wel bij de aanvaarding van de opdracht nadere voorwaarden te stellen. Zo is voor deelname aan een cursus of training vereist dat de cursist een vooropleiding heeft genoten op ten minste Hbo-niveau. Bij gebreke hiervan kan de vennootschap nadere eisen stellen (zoals het volgen van een andere/aanvullende opleiding of training).
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap, die als enige opdrachtnemer geldt, ook indien het de uitdrukkelijk of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7: 407 lid 2 BW wordt – voor zover nodig – uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Annulering of wijziging door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever voor een cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief of per emailbericht.
 2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos geschieden (€10 administratiekosten). 
 3. Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.
 4. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen cursist na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (meer) aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 5. De vennootschap streeft ernaar om gedurende een kalenderjaar meerdere cursussen te verzorgen. De opdrachtgever heeft het recht om – in plaats van annulering – de cursusdatum te laten wijzigen in een andere cursusdatum. Bij wijziging binnen twee werkdagen voor aanvang van de cursus zal € 195,- excl. BTW in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Annulering door de vennootschap

De vennootschap heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen cursist te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan de vennootschap betaalde bedrag.

Artikel 5: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen cursist kan in plaats van de aangemelde cursist in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering door de oorspronkelijke cursist aan de vennootschap wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat de cursist aan de door de vennootschap gestelde vooropleidingseisen voldoet. De vennootschap kan ter zake nadere eisen stellen. Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van de vennootschap op grond van artikel 4.

Artikel 6: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2. Indien in de periode tussen het aangaan van de overeenkomst van opdracht en de start van de cursus het tarief voor de omzetbelasting zich wijzigt, is de vennootschap gehouden de teveel ontvangen omzetbelasting terug te betalen dan wel dient de opdrachtgever de te weinig betaalde omzetbelasting bij te betalen.

Artikel 7: Betaling

 1. De vennootschap brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het 3 verschuldigde cursusgeld te voldoen een maand voor de aanvang van de cursus, doch uiterlijk tien dagen na facturering op de door de vennootschap aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De reis- en arrangement-/verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een cursus zijn in het cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is de vennootschap steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de vennootschap gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan de vennootschap alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden,waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,- excl. BTW.

Artikel 8: Opschorting en ontbinding

De vennootschap heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen cursist aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7, en/of de opdrachtgever of de door deze aangewezen cursist niet aan de door de vennootschap bij de aanvaarding van de opdracht gestelde eisen heeft voldaan of gedeeltelijk niet voldoet.

Artikel 9: Auteursrecht

1 Het auteursrecht op de door de vennootschap uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij de vennootschap, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vennootschap zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van de vennootschap, berust uitsluitend bij de vennootschap.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De vennootschap spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. De vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of de door deze aangewezen cursist voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344,-.
 4. De vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 6. Indien de cursus meebrengt dat een derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de cursus te verrichten, zal de vennootschap niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of andere tekortkomingen van deze persoon of instantie. De opdrachtgever vrijwaart de vennootschap tegen alle aanspraken van derden, de door de vennootschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de vennootschap.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen de vennootschap en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 12: Annulering

Na inschrijving en ontvangst van uw betaling heeft u 14 dagen bedenktijd waarbinnen u kosteloos kunt annuleren. Na ontvangst van uw schriftelijke annulering zullen wij het betaalde inschrijfgeld binnen 10 werkdagen retourneren.

Voetnoot

U dient kennis te nemen van de pagina ‘Meer Informatie’ en ‘Privacybeleid’ voor het verwerken van de persoonsgegevens en voor overige vragen.